Co to jest Six Sigma?

Co to jest Six Sigma?

Six Sigma to metoda ciągłego doskonalenia procesu oparta na koncepcjach statystycznych. Pomaga zwiększać rentowność firmy przez podporządkowanie procesów jednej, kluczowej motywacji: zero defektów w cyklu życia produktu.

Sławę Six Sigmie przyniosły wielomilionowe coroczne oszczędności poczynione przez firmy stosujące tą metodę, np. General Electric i Motorola. Firmy te szczycą się także jakością produktu na poziomie 3,3 defektów na 100 000 realizacji.

Matematyczne źródło nazwy

Sigma” to litera alfabetu greckiego: σ, używana w statystyce do przedstawiania odchylenia od oczekiwanego wyniku lub wartości średniej.

Przykład Rzucając monetą 10, 100, 1000 lub 10000 razy, można by się spodziewać, że wynik wyniesie pół na pół między orzełkiem a reszką, a więc średnio 50%. Chociaż oczekiwanie to wydaje się logiczne, rzeczywisty wynik przeprowadzonej próby może wyglądać na przykład tak:

Liczba rzutów monetą Liczba orzełków Liczba reszek
10 6 4
100 55 45
1000 525 475
10000 5003 4997

Wynik ten sugeruje, że im większa liczba rzutów monetą, tym bardziej zbliżamy się do średniej, czyli oczekiwanych 50% orzełków i 50% reszek.

Odchylenie od średniej opisuje jak bardzo wyniki różnią się od oczekiwanego wyniku. W statystyce, 6 σ to odchylenie między -3 i +3 punktami od wartości średniej.

Tymczasem, w metodzie doskonalenia procesu Six Sigma, szóstka oznacza liczbę możliwych poziomów oceny procesu, uzyskanej za pomocą rachunku DPMO (defects per million opportunities – liczba defektów na milion szans). Ocena ta reprezentuje więc osiągnięty przez firmę poziom redukcji defektów.

Defekty są kosztowne

Klienci i dostawcy współpracować będą tylko z firmami, którym mogą zaufać. Jeżeli firma uzyskała ocenę 6 sigma za swój proces, oznacza to, że na 100 000 zawartych transakcji lub wyprodukowanych elementów tylko 3,3 różniłoby się od oczekiwanego standardu. Wynika z tego jasno, że firma zadowala co najmniej 999 996 klientów na każde 100 000.

Defekty, wady, błędy — odchylenia od średniej — są dla firmy kosztowne. Gdy klienci nie dostają tego, czego oczekiwali, firma ponosi negatywne konsekwencje. Zazwyczaj przyjmują one takie formy:

  • żądanie zwrotu pieniędzy,
  • prośba o zniżkę,
  • publiczne obrażanie firmy,
  • zwrot produktów do reklamacji.

Każda z tych konsekwencji prawdopodobnie zmniejszy przychody firmy. Dlatego zapewnienie, że prowadzone przez firmę procesy osiągną najwyższą możliwą ocenę Sigma, przynieść może natychmiastowe korzyści finansowe.

Jak Six Sigma wspiera oparte na Kanbanie szczupłe zarządzanie?

Częścią Six Sigma jest zdefiniowana metodyka projektowa ukierunkowana na usprawnienie dowolnego procesu. Śledząc pracę zespołu na tablicy Kanban, będziecie zbierać dane, które niejednokrotnie wskażą kierunki wymaganych zmian. Np. czas cyklu procesu może się stale zmieniać, lub procesowi brakować może standaryzacji.

Praktyk Kanbana może podjąć się doskonalenia procesu poprzez 5S, spacery Gemba lub Poka-Yoke wraz z kontrolą statystyczną Six Sigma. Należy jednak pamiętać, że zważywszy wymaganą przez Six Sigma wiedzę w zakresie analizy matematycznej, metody tej nie zaleca się do realizacji najprostszych kroków w doskonaleniu procesu. By właściwie zastosować Six Sigmę, najpierw musisz mieć odpowiednio przygotowany zespół i wystarczającą pulę danych.

Lean Six Sigma łączy Lean z Six Sigmą oraz wykorzystuje metody zwiększania wydajności w celu wyeliminowania siedmiu rodzajów strat. Umożliwia to przez cykliczne aplikowanie procesu DMAIC (define, measure, analyze, improve and control – definiuj, mierz, analizuj, ulepszaj i kontroluj).

Jak korzystać z metody DMAIC?

Praktycy Six Sigma stosują metodę definiowania – mierzenia – analizowania – ulepszania – kontroli aby zapewnić, że wprowadzane zmiany będą słuszne i trwałe.

Krok 1: Definiuj

Na tym etapie ty i twój zespół powinniście określić problem, wyszczególnić jego cechy, nazwać osoby, których on dotyczy oraz z grubsza wyznaczyć termin jego likwidacji. Dobrze jest przedstawić to na tabeli, wizualizując co chcecie osiągnąć.

Przykład

Przyjmijmy, że zdecydowaliście przyjrzeć się procesowi projektowania, jako, że charakteryzuje się największą zmiennością. Wasza tabela mogłaby wyglądać następująco:

Członek zespołu Rola
Maria Sponsor
Jacek Projektant
Zuza Projektant UX
Piotrek Klient
Lidia Marketing
W zakresie Przeanalizować proces projektowy od początku do końca.
Poza zakresem Proces testów.
Definicja problemu Długość procesu projektowego waha się od 1 do 7 tygodni. Projekt może mieć od 2 do 10 iteracji. Prowadzi to do wydłużenia czasu rozwijania produktu i opóźnionego wprowadzenia go na rynek.
Cel Rozważyć sposoby standaryzacji i wprowadzenia przewidywalności do etapu projektowania.
Termin 3 miesiące: Styczeń - Marzec.

Krok 2: Mierz

Wszystkie etapy procesu DMAIC mają znaczenie. Jednak jego obiektywizm pochodzi z mocnego oparcia Six Sigmy na danych statystycznych. W fazie pomiaru zespół ustala punkt odniesienia dla procesu, umożliwiający pomiar ulepszeń po wprowadzeniu zmian.

Przykład

Etap projektowania trwa od 1 do 7 tygodni. Potrzebujesz obiektywnego punktu wyjścia dla swoich danych porównawczych: dowiedz się skąd pochodzą dane o czasie 1-7 tygodni, jak daleko wstecz mierzony był czas tego cyklu, jak rozkłada się on w większym zakresie. Potem zdecyduj, czy masz wystarczającą ilość danych, czy trzeba zebrać ich więcej, nim będziesz mógł przejść dalej.

Krok 3: Analizuj

W tej fazie spróbuj określić co powoduje defekty w procesie. Do pomocy w tym zadaniu praktycy Six Sigma często używają diagramów Pareta, histogramów, wykresów przebiegu, lub FMEA - w ostateczności, ze względu na wysokie koszty i czasochłonność tej metody. Celem analizy jest udowodnienie, że to, co przeanalizowałeś, było przyczyną problemu.

Znalezione informacje mogą doprowadzić do iteracyjnego procesu aktualizacji danych w fazie Mierz, a może nawet w Definiuj.

Przykład

Może okazać się, że powodem rozbieżności w okresie trwania procesu projektowego jest czas potrzebny na otrzymanie informacji zwrotnej od klientów oraz niestała liczba iteracji projektowych.

Krok 4: Ulepszaj

Dopiero w tym kroku zespół wdraża nowe rozwiązania. Metoda DMAIC pokazuje, że bez zdefiniowania, pomiaru i analiz problemu wdrożenie jakiegokolwiek rozwiązania będzie przedwczesne. Zaleca się wprowadzać zmiany metodą prób i testów, a wdrażanie jednej zmiany naraz jest bardzo dobrą praktyką.

Przykład

Na potrzeby swojego procesu projektowania, zespół może zdecydować się na pilotaż wykonywania dwóch iteracji projektu proponowanego i zarezerwować iterację trzecią dla projektu zatwierdzonego.

Krok 5: Kontroluj

Teraz zespół może podsumować nowe podstawy dla swojego procesu: zaktualizować wymagane sposoby pracy, wybrać wykresy do dalszych pomiarów, określić uzyskane korzyści, a także przekazać nowy proces jego właścicielowi.

Przykład

Zespół może zdecydować np. o wprowadzeniu limitu dwóch iteracji projektowych na swojej tablicy Kanban i zacząć mierzyć czas potrzebny na recenzję projektu przez klienta. Na tym etapie warto przeprowadzić objazdową prezentację zmian zainteresowanym stronom procesu, wyjaśniając nowe metody pracy i wynikające z nich korzyści.

Czym różnią się Six Sigma i Lean?

Jak widać, Six Sigma różni się od Lean. Choć obie metody koncentrują się na wzroście jakości oraz redukcji błędów i zmienności, Six Sigma opiera się znacznie mocniej na danych statystycznych.

Lean korzysta z szeregu różnych metod, mających na celu zwiększenie wartości dla klienta. Six Sigma to zestaw narzędzi analizy statystycznej, skoncentrowanych na redukcji defektów i błędów w procesie. Sposób myślenia Lean jest podejściem oddolnym, napędzającym poprawę od poziomów najniższych w górę, podczas gdy Six Sigma jest odgórną ścieżką ulepszania procesów.

Kierownicy projektów szybko dostrzegli możliwość synergii Six Sigmy z Lean pod kątem minimalizacji błędów i strat, przy jednoczesnym nieustannym ulepszaniu wszystkich aspektów procesu, poprawiającym pozycję i ofertę firmy. Chociaż nie ma konieczności łączenia tych dwóch podejść, może ono przynieść korzyści, jeśli zostanie wykonane prawidłowo i koordynowane będzie przez wykwalifikowanych menedżerów.

Podsumowanie

Łącząc metodykę Lean z metodą Six Sigma powinieneś być w stanie:

  • Osiągnąć bardziej ugruntowaną i jasną wizję swoich projektów,
  • Stworzyć ścisłe ramy skutecznego mierzenia postępów,
  • Zwiększyć zyski przez zmniejszenie ilości defektów i skrócenie czasu cyklu,
  • Znaleźć sposoby ciągłego ulepszanie procesów.